Η "μερίδα του λέοντος" στην ΔΕΥΑ Χανίων

Στην έγκριση 176 προσλήψεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών Αντωνόπουλος Γιώργος.

 Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (1.650.528€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η σύναψη των εκατόν εβδομήντα έξι (176) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, θα είναι για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

Πηγή: dikaiologitika.gr