Αιτήσεις έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου

Η Ένωση Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς-μέλη της, ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017.

Όσοι παραγωγοί θέλουν να μεταβιβάσουν δικαιώματα πρέπει κατά περίπτωση που αναφέρεται παρακάτω να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.). Απαιτείται: συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 01-06-2016 έως 31-05-2017 και πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.

Οριστική μεταβίβαση  δικαιωμάτων χωρίς γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη είτε με πώληση είτε με ενοικίαση, όπου το 25%  της αξίας παρακρατείται υπέρ του Εθνικού αποθέματος. Εξαίρεση στην παρακράτηση υπάρχει εφόσον αυτή γίνεται μεταξύ συγγενών Α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας (γονείς–παιδιά, σύζυγοι, κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί να προσκομιστεί το έγγραφο που αποδεικνύει την συγγένεια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου κλπ.).

Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Α) Σε περίπτωση κληρονομιάς βάση διαθήκης

Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης
Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).
Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη ή προσβολή αυτής (Ειρηνοδικείο)

Β) Κληρονομιά από το Νόμο (εξ αδιαθέτου)

Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).
Προσωπικά Στοιχεία των κληρονόμων (ταυτότητα, ΑΦΜ)

Μίσθωση  δικαιωμάτων με μίσθωση γης

Ενοικιάζονται δικαιώματα και γη με ίση ή μεγαλύτερη έκταση για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με την λήξη της μίσθωσης. Απαιτείται η πράξη μίσθωσης έκτασης με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01-06-2016.

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου

Λύση μίσθωσης   δικαιωμάτων με ή χωρίς  γη

Λύση της μίσθωσης, με γη ή χωρίς γη, με κοινή συμφωνία, πριν την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης.

Μίσθωση  δικαιωμάτων χωρίς γη

Ενοικίαση δικαιωμάτων χωρίς γη (25 % παρακράτηση). Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με την λήξη της μίσθωσης.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης

Σε περίπτωση που κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει σε έναν ή σε περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων που κληρονομεί το ίδιο έτος ενίσχυσης 2017.

Λύση μίσθωσης   δικαιωμάτων με ή χωρίς  γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης

Καταληκτική ημερομηνία μεταβίβασης δικαιωμάτων: Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

Τέλος, υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 συνεχίζεται κανονικά.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: (2810) 378136 / 378142 / 378144 / 378174                                                                                            

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ: 2891022223

ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ: 2891031262

ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ: 2893022309