Την Δευτέρα 8 Μαΐου

Στις  8/5/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, με τα  παρακάτω  θέματα

Εγκατάσταση  νέου Προέδρου μετά από την παραίτηση τoυ Προέδρου στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» Ιεράπετρας»

Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή

Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» στις τραπεζικές συναλλαγές με την Παγκρήτια Συνεταιριστική

Τράπεζα και σε περίπτωση χρήσης e-banking με  την Παγκρήτια  Συνεταιριστική  Τράπεζα

Αίτηση για οργάνωση εκδήλωση –δράσης

Διαγραφή παιδιού από το Κ.Δ.Α.Π. Μακρύ Γυαλού