Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ για το 2017.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5€ ανά ώρα κατάρτισης, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο επιλογής τους.

Τα προγράμματα θα είναι διάρκειας 32 ωρών το καθένα με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

•    Marketing Πωλήσεις
•    Μηχανογραφημένη Λογιστική
•    Βασικές γνώσεις ορολογίας Αγγλικής γλώσσας για επιχειρήσεις
•    Διαχείριση Συγκρούσεων και Δύσκολων περιστατικών
•    Social Media Marketing

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1.    Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ.
2.    Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας ΙΚΑ για την περίοδο 1/3/2017 έως 28/2/2018
3.    Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
4.    Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
5.    Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Πληροφορίες: κα. Δήμητρα Αργυράκη. Τηλ: 2810- 302731.