Στις 09 Μαΐου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16 (ΑΣΕΠ) η Προκήρυξη 5Κ/2017 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Ανάμεσα στις 257 θέσεις που προκηρύχθηκαν, υπάρχουν 8 θέσεις που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και Κέντρα Υγείας του Νομού Χανίων.

Οι 8 αυτές θέσεις αναλυτικά είναι οι εξής: 

-2 θέσεις ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
-1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
-1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Κανδάνου
-1 θέση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Βάμου
-1 θέση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Κισάμου
-1 θέση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Κανδάνου
-1 θέση Κλιβανιστών-Αποστειρωτών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν-υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.