Η Τράπεζα Πειραιώς ισχυροποιείται και με βάση το νέο στρατηγικό σχέδιο “Agenda 2020” δεσμεύεται να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και να συμβάλει  στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, υπό τη νέα του διοίκηση, ανακοινώνει το στρατηγικό του σχέδιο έως το 2020 με την επωνυμία “Agenda 2020”, με στόχο να είναι η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της.

Ως προς τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου καταγράφεται 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Όπως δήλωσε ο Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:


Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πρόοδο στην πορεία ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, καθώς συμβάλλουν στην άρση της αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή της χρονιάς. Η οριστική συμφωνία αναμένεται να είναι καταλύτης για την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανόδου κατά το 2017.

Προσδοκούμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στην εγχώρια αγορά και η πραγματική οικονομία θα απεμπλακεί από την ύφεση και θα εισέλθει σε περίοδο διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η άρση της αβεβαιότητας θα ενθαρρύνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την επιστροφή των καταθέσεων και την ανάκαμψη των επενδύσεων ως αναγκαία συνθήκη για την μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο που θα στηρίζεται στην υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία δημιουργώντας αξία και θέσεις εργασίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα διακυβέρνησης. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους πελάτες μας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας μεσοπρόθεσμα και συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.

Από την πλευρά του ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε:

Κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου 2017, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς κατέγραψε μικρές ζημίες ύψους €6 εκατ. έναντι ζημιών €35 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016, ενώ τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση στα €258 εκατ., υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 4%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διατηρήθηκε στα επίπεδα του 17%, ενώ μειώθηκαν τα δάνεια σε καθυστέρηση κατά περίπου €300 εκατ. και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά περίπου €700 εκατ. σε τριμηνιαία βάση. 

Μαζί με τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2017, ανακοινώνουμε την “Agenda 2020”, το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020. To σχέδιο περιλαμβάνει τις προτεραιότητες και τους στόχους μας και σκοπό έχει να ενδυναμώσει περαιτέρω την Τράπεζα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της, με έμφαση στη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας. 

Για πρώτη φορά, το χρηματοοικονομικό προφίλ των βασικών τραπεζικών μας δραστηριοτήτων («Τράπεζα Πειραιώς»), χωρίς τις μη κύριες δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού («Piraeus Legacy Unit» ή «PLU»), παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα κατέγραψε κέρδη ύψους €104 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2017, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%. Από την άλλη πλευρά, το PLU είχε ζημίες ύψους €110 εκατ. Η διακριτή αυτή παρακολούθηση θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε στις βασικές κατηγορίες πελατών μας, ενώ ταυτόχρονα θα ανακατανείμουμε τους πόρους μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αξία των μη κύριων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του 1ου τριμήνου και την Agenda 2020