Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην 2η συνάντηση εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «ΤΑΝΙΑ»που πραγματοποιήθηκε στο Pecs της Ουγγαρίας στις 22-23/5/2017. 

Το έργο «ΤΑΝΙΑ» (Treating Contamination through Nanoremediation – Αντιμετώπιση ρύπανσης μέσω νανοαποκατάστασης) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe υλοποιείται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και φιλοδοξεί να επηρεάσει τα περιφερειακά εργαλεία άσκησης πολιτικής που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (π.χ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) με σκοπό την ενίσχυση της τεχνολογίας της Νανο-αποκατάστασης στην απορρύπανση εδάφους και νερού και την δημιουργία ευκαιριών δραστηριοποίησης στον τομέα αυτό των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν Εταίροι (περιφερειακές αρχές και πανεπιστήμια) από την Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία και Ουγγαρία.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαπεριφερειακής ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας που προβλέπονται από το έργο (Προσδιορισμός υφιστάμενης κατάστασης, Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης, Υλοποίηση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης). Επίσης, στα πλαίσια του έργου έχει συσταθεί Ομάδα Ενδιαφερόμενων Φορέων, στην οποία συμμετέχουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Παν/μιο Κρήτης, το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ, η Δ.Ε.Η, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα και άλλοι.
Στην συνάντηση του Pecs, από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν οι κ.κ. Γεωργιτζίκης Κων/νος, στέλεχος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και Στρατάκης Αριστείδης, στέλεχος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Επίσης, από την Ομάδα Ενδιαφερόμενων Φορέων του ΤΑΝΙΑ για την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν η κ. Καμπέρη Ελένη (ΕΛΚΕΘΕ), και ο κ. Διαλυνάς Γεώργιος (Dialinas S.A.).

Κατά την συνάντηση εργασίας, μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν οι ανάγκες κάθε περιφέρειας για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και νερών και το πλαίσιο νομοθεσίας και πολιτικών που σχετίζεται με τις εργασίες αυτές, η μεθοδολογική προσέγγιση με την οποία θα αντιμετωπισθούν κατά την διάρκεια του έργου οι προσκλήσεις που αντιμετωπίζει η τεχνολογία της Νανο-αποκατάστασης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σε χώρους επεξεργασίας βιολογικής ιλύος και απορρύπανσης ρυπασμένου υπόγειου υδροφορέα