Σε πολιτική συμφωνία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν για την εξασφάλιση 120 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό που θα χρειασθεί ώστε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU

Σε πολιτική συμφωνία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν για την εξασφάλιση 120 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό που θα χρειασθεί ώστε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU, να αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν Wi-Fi πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη.

Το παραπάνω κονδύλι αφορά την περίοδο 2017-2019 και θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό. Εκτιμάται πως θα ωφεληθούν τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες, ενώ θα πραγματοποιούνται ημερησίως 40-50 εκατομμύρια συνδέσεις.

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς με δημόσια αποστολή - όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο τοπικός φορέας θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού.

Οι τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.