Συνεχίζονται οι αιτήσεις  - εγγραφές  στους Παιδικούς και Βρεφ/κούς  Σταθμούς του Δήμου Ιεράπετρας για την περίοδο 2017-2018

Από το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Δήμου Ιεράπετρας καλούνται οι  γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις κενές θέσεις στους Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς , οι οποίες θα προκύψουν μετά τα οριστικά αποτελέσματα της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και με βάση την με αρ  48/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να καταθέσουν αίτηση έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης –Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οι γονείς υποχρεούνται να δηλώσουν τα στοιχεία εργασίας τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, καθώς και άλλο υποστηρικτικό έγγραφο  το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί για να  μοριοδοτηθεί η αίτηση.

 Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ για την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » και την καταγραφή των κενών θέσεων στους Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί από τους γονείς και θα συνταχθεί προσωρινός πίνακας .Ο προσωρινός πίνακας αυτός θα οριστικοποιηθεί μετά την πρόσκληση των γονέων να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται με βάση τα δηλωθέντα στην αρχική τους αίτηση.

 Η  κατάθεση των  αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» είτε στους Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ιεράπετρας