Ενημέρωση από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α - ξεκίνησαν οι τακτικές δειγματοληψίες ελέγχου νερών κολύμβησης 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ενημερώνει παραθεριστές, κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου Πλατανιά ότι ξεκίνησαν οι τακτικές δειγματοληψίες ελέγχου νερών κολύμβησης και ότι από τα πρώτα αποτελέσματα η ποιότητα του θαλασσινού νερού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Οδηγία 2006/7/ΕΚ, και όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 8600/416/Ε103 {ΦΕΚ 356/26-2-2009}).

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρεις δειγματοληψίες, στην περιοχή του Πλατανιά στις 31-05-2017, σε όλο το μήκος των ακτών του Δήμου Πλατανιά, στις 02-06-2017 και συγκεκριμένα στις παραλίες του Πλατανιά, Γερανίου, Μάλεμε, Ταυρωνίτη και Κολυμβαρίου και επαναληπτικά στην περιοχή του Πλατανιά στις 07-06-2017 από τις οποίες προκύπτει ότι τα θαλάσσια ύδατα πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα της εξαιρετικής ποιότητας.

Οι παράμετροι που αναλύονται και τα όρια τους φαίνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί:

Πίνακας 1: Μικροβιολογικές παράμετροι παρακολούθησης παράκτιων υδάτων και ισχύοντα όρια

Ποιότητα                                         Παράμετρος Εξαιρετική Καλή Επαρκής

Ε.coli (Κολοβακτηρίδια) (cfu/100ml) έως 250* έως 500* έως 500**

Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) έως 100* έως 200* έως 185**

(*) Στο 95% των δειγμάτων 

(**) Στο 90% των δειγμάτων

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. εντείνει τους ελέγχους της με επιτόπου αυτοψίες, για τυχόν ασύνδετες ή παράνομα συνδεδεμένες οικίες ή επιχειρήσεις, πραγματοποιεί τόσο τακτικές όσο και έκτακτες δειγματοληψίες στις ακτές του Δήμου και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και την ομαλή λειτουργία των αντλιοστασίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, να προστατεύεται το περιβάλλον σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη.