Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 15 μέχρι και 30 Ιουνίου 2017 στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης

Από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 100147/Η2/14-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΣΣΣ4653ΠΣ-ΒΥ8) Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των Αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού για τη διδασκαλία Ξένης ή Μητρικής γλώσσας, εκτός της Ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 15 μέχρι και 30 Ιουνίου 2017 στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης, Λ. Κνωσού 6, 1ος όροφος στο Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης στα τηλέφωνο 2810302442 & 2810302440.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και τα έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/σης Κρήτης (http://kritis.pde.sch.gr/2017/06/15/14345/).