Στις 19 Ιουνίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 19η  του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:. ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον καθαρισμό της νήσου Χρυσής.

Θέμα 2ο: Ψήφιση διάθεση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2017.