Την Τρίτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Πλατανιά με 35 θέματα

"Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 20/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 20/06/2017

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Συνέχιση της διαδικασίας με προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, της προμήθειας των ειδών των Ομάδων 1, 2, 3 και 4 οι οποίες αφορούν την προμήθεια ειδών καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ανά Δημοτική Ενότητα και την ομάδα 5, η οποία αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) για την «Ενίσχυση του Μηχανισμού Καθαριότητας» προϋπολογισμού 408.941,63€ € (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2017 - 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.Π. οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 5ο: Χρηματοδότηση Κ.Ε.ΔΗ.Π. οικ. Έτους 2017 από τον Δήμο Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού – Ανάπλαση πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Πλατανιά, Κοντομαρίου, Μάλεμε»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ. Γερανίου» 

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση αντιπυρικής ζώνης - δρόμου Πέραμα - Σαριδιανά Τ.Κ. Λάκκων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Καμισιανών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Β' ΦΑΣΗ) - 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ», προϋπολογισμού 170.000,00 €

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜO ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμού 230.000,00 €

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Διόρθωση ορίου οικισμού Ταυρωνίτη

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη μέρους των δαπανών διοργάνωσης – διεξαγωγής του 5ου Φεστιβάλ «Γη, Πολιτισμός, Τουρισμός» έτους 2015 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Έγκριση τουριστικής προβολής και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προβολή του Δήμου Πλατανιά σε ξενόγλωσσο τουριστικό έντυπο/εφημερίδα 

Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 

Θέμα 18ο: Έγκριση Πρακτικού παροχής γνώμης Επιτροπής για την καταστροφή παροπλισμένου εξοπλισμού πληροφορικής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 199 του Ν. 3463/06 

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Παραχώρηση χρήσης δημοτικών  χώρων σε πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Πλατανιά για την κάλυψη των αναγκών στέγασης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Παραχώρηση χρήσης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων σε πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον SHEHAJ DURIM του MEHDI, κάτοικο Τ.Κ. Ξαμουδοχώριου Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Κωνσταντουδάκη Ελευθερία του Στέφανου, κάτοικο Τ.Κ. Χρυσαυγής Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Βουτσάκη Ιωάννη του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ. Δρακώνας Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Πορφυράκη Κων/νο του Αντωνίου, κάτοικο Τ.Κ. Σκουτελώνα Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Πολαναγνωστάκη Βασίλειο του Δαμιανού, κάτοικο Τ.Κ. Γερανίου Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Περουλάκη Νικόλαο του Ευαγγέλου, κάτοικο Τ.Κ. Κουφού Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: Προμήθεια σύντομης βιογραφίας του Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουβών  “Ο Άγιος Νικόλαος”, για την “ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ“, που θα γίνει στις 4-5 Αυγούστου 2017 στην Τοπική Κοινότητα  Βουβών, Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης 

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 30ο: Έκδοση από κοινού εντύπων προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Ν. Χανίων έτους 2017 και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 31ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και την Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων, στο Φεστιβάλ Προβολής Τοπικών Προϊόντων, που θα γίνει στις 31/07/2017 στην Τοπική Κοινότητα  Παλαιών Ρουμάτων, Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 32ο: Προγραμματισμός για την λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου κατά την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών σχολικής μονάδας Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Ντουντουλάκης, επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Δήμου Πλατανιά

Θέμα 33ο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργοδοτών για πρακτική άσκηση μαθητών για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019  

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34ο: Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας  

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 35ο: Έγκριση της με αριθμ.   53/2017 Απόφασης ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Αναμόρφωση Πρ/σμού οικ. Έτους 2017»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΗ