Στις εξετάσεις συμμετείχαν 236 εργαζόμενοι στον τομέα εστίασης οι οποίοι παρακολούθη-σαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υγιεινή και Ασφάλεια Τρο-φίμων  Επιπέδου-1 

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ενημερώνει τους συμμετέχοντες στις εξετά-σεις που διενήργησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο Ρέθυμνο τον πε-ρασμένο Απρίλιο, να προσέλθουν προκειμένου να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις Παρακο-λούθησης.

Η παραλαβή θα γίνει είτε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, είτε με εξουσιο-δότηση.  

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 236 εργαζόμενοι στον τομέα εστίασης οι οποίοι παρακολούθη-σαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υγιεινή και Ασφάλεια Τρο-φίμων  Επιπέδου-1, όπως αυτό εποπτεύεται και εγκρίνεται από τον ΕΦΕΤ.   
Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν στις πιστοποιημένες αίθουσες της Κεντρι-κής δομής, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 και τη μέριμνα για την ορθή διεξαγωγή των εξε-τάσεων είχε το κλιμάκιο των υπαλλήλων της Δ/νσης Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πλη-ροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τα στελέχη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ..

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των συμμετεχόντων στην εξέταση πιστοποίη-σης από τον ΕΦΕΤ, το στελεχιακό δυναμικό του ΚΕΚΑΠΕΡ διενήργησε  δέκα (10) εθελο-ντικά προγραμματισμένα επαναληπτικά προγράμματα. Στόχος ήταν η πληρέστερη προε-τοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευομένων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποτέλεσμα  ήταν το σύνολο των συμμετεχόντων στις εξετάσεις να πιστοποιηθεί. 
Επιπρόσθετα το ΚΕΚΑΠΕΡ ενημερώνει τους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης ότι τα εθε-λοντικά προγράμματα για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων θα συνεχιστούν και οι εν-διαφερόμενοι φορείς (σύλλογοι, κοινωνικές οργανώσεις, φορείς παροχής συσσιτίων, κ.ά) μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η εθελοντική αυτή πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2013 σε συνεργασία με την Εκκλησία Ρεθύμνου και λοιπούς κοινωνικούς φορείς με στόχο την διάχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα χειρισμού των τροφίμων.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γα-βριήλ 103 (2ος όροφος), κ. Νικολουδάκης Γεώργιος και κ. Πίτερης Χαράλαμπος (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-52.