Την  Δευτέρα  26- 6 -2017  και ώρα   19:00 μ.μ.

Την  Δευτέρα  26- 6 -2017  και ώρα   19:00 μ.μ.  καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή  χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης Τμήμα Εφαρμογής προγραμμάτων και Έργων  ύψους  260.000,00 €  και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος  για την εκτέλεση του  έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Δ.E. Κουρητών ». 

2. Αποδοχή  χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης Τμήμα Εφαρμογής προγραμμάτων και  έργων  ύψους  300.000,00 €  και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος  για την εκτέλεση του  έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών στην Αγροτική Οδοποιία  Δήμου Αμαρίου». 

3. Καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης   του  έργου: «Αντιστήριξη κεντρικής οδού με συστοιχία  πασσάλων στην Τ.Κ. Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου» ύψους  977.588,55 €. 

4 .Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων για τη    δημιουργία χώρου Σχολικών Δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού περιεχομένου».

5. Αναμoρφώσεις  προϋπ/σμού.

6. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων(Απολογισμού – Ισολογισμού)του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Βυζαρίου – Πετροχωρίου  χρήσης 2011-2015.

7. Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2017.

8.Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

9. Δωρεάν παραχώρηση για χρήση του παλαιού Ειρηνοδικείου που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Αμαρίου. 

10. Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της   «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.  

11.Τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Πλατάνου.   

12. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.