Έργα συνολικού προϋπολογισμού 671.500 Ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Έργα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, συνολικού προϋπολογισμού 671.500 Ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης στην πρόσφατη συνεδρίασή της.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε:

-    Τη διάθεση της πίστωσης και τη διακήρυξη της δημοπρασίας για το έργο « Αποκα-τάσταση ζημιών επαρχιακής οδού 13», που αφορά σε αποκαταστάσεις (καθιζήσεις, ασφαλτοστρώσεις, κατολισθήσεις) στην επαρχιακή οδό «Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες», προϋπολογισμού 60.000 Ευρώ.

-    Τη διάθεση της πίστωσης και τη διακήρυξη της δημοπρασίας για το έργο « Αποκα-τάσταση ζημιών στις επαρχιακές οδούς 4,11,14,24,26,30,31», που προβλέπει α-ποκατάσταση ζημιών (καθιζήσεις, ασφαλτοστρώσεις, κατολισθήσεις)  στο επαρ-χιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Μυλοποτάμου και συγκεκριμένων ση-μείων της περιοχής Δήμου Αγίου Βασιλείου, προϋπολογισμού 200.000 Ευρώ.


-    Την ανάθεση του έργου «Βελτιώσεις – συντηρήσεις – διανοίξεις στο οδικό δίκτυο Κρήτης», που περιλαμβάνει εργασίες άρσης καταπτώσεων και μηχανισμού τά-φρων από έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περι-φερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στους Δήμους Ρεθύμνης και Ανωγείων, προ-ϋπολογισμού 49.600 Ευρώ.

-    Την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « Βελτιώσεις – Συντηρήσεις - Διανοίξεις στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης», που προβλέπει  νέα διάνοιξη της παρακαμπτήριας οδού στον οικισμό Μπαλίου, προϋπολογισμού 150.000 Ευρώ.
-    Την επιλογή αναδόχου για το έργο «Συντήρηση αιθουσών Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 10.000 Ευρώ
-    Την επιλογή αναδόχου για το έργο «Συντήρηση κρατητηρίων Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 15.000 Ευρώ.
-    Την επιλογή αναδόχου για το έργο « Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Καλύβου», προϋπολογισμού 150.000 Ευρώ.
-    Την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εγκατάσταση κλιματιστικών στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 36.900 Ευρώ.