Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής: 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου 

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ:
-- Σπυρόπουλου Γεώργιου με θέμα: 
-- Δημοσίευση Παναγιώτη Σημανδηράκη για τον εκδότη εφημερίδας «ΚΙΣΣΑΜΙΤΙΚΗ»
-- Λεονταράκη Γιάννη με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης»
-- Δανδουλάκη Κων/νου με θέμα: «ΑΜΑΡΙΩΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ και ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ».

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1.1  

Α) Σύσταση  Επιτροπής Ανάπτυξης  Π.Κ. και 

Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, οι οποίες αφορούν: α) τα αντικείμενα της Επιτροπής, κατ΄ αντιστοιχία του Άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, ορίζονται όπως παρακάτω:
- Όλα τα αντικείμενα του τομέα Δ (Απασχόλησης Εμπορίου – Τουρισμού)
- Όλα τα αντικείμενα του τομέα Ε (Μεταφορών – Επικοινωνιών)
- Όλα τα αντικείμενα του τομέα Η (Παιδεία - Πολιτισμός – Αθλητισμός)

Η  επιτροπή επεξεργάζεται τα αντικείμενα αρμοδιότητάς της και εισηγείται  προς το Περιφερειακό Συμβούλιο β) τις αρμοδιότητες που έχει το Π.Σ. σύμφωνα με το ν.4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 118), όπως ισχύει, και αφορούν θέματα λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, και κάθε άλλο σχετικό θέμα από απορρέει από την οικεία νομοθεσία και γ) στην έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την τροποποίηση τους,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2.1 «2η Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2017 ΠΚ/ΠΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση Απολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ 

3.2 Ψήφιση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

- (εισηγήτρια των αριθμ. 3.1 και 3.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

3.3 Έγκριση για τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2017-2019, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 97131/15-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

3.4 Έγκριση για τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ στην ΠΕ Ηρακλείου για το έτος 2017-2018, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 109337/31-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

3.5 Πρόσληψη τεσσάρων (4) ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κρήτης, για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

- (εισηγήτρια των αριθμ. 3.3 και 3.4 & 3.5 θεμάτων η κα Ελευθερίου Χρύσα Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

3.6 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών-Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) για το Νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1761/11-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου.
- (εισηγητής του θέματος 3.6, ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ, κος Παπαδάκης Γιώργος).

4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4.1 'Έγκριση πρόσληψης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  INTERREG EU "BRANDTOUR", σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.2 'Έγκριση πρόσληψης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020 "SCREEN, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
- (εισηγήτρια των αριθμ. 4.1 και 4.2 θεμάτων η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ  κα Χατζηγιάννη Ελένη.)

4.3    Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για τις Συνδρομές Συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης σε Διεθνείς Οργανισμούς, στο πλαίσιο της Πολιτικής της Εξωστρέφειας και των Διεθνών Συνεργασιών της, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη    Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων ΠΚ. 

4.4    Έγκριση Συμμετοχής και Υπογραφής στην Πρωτοβουλία: «Έξυπνα Νησιά» από την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων ΠΚ.
- (εισηγητής των αριθμ. 4.3 και 4.4 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων κ. Αλεξάκης Γιώργος). 

4.5 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.500,00 €, ως ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών, για τα Προϊόντα Προέλευσης AREPO, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ.

- (εισηγήτρια του αριθμ. 4.5 θέματος η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ, κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ).

5.ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την «Κατασκευή του οδικού άξονα Γάζι – Κρουσώνα» στις θέσεις α) Ι/Κ Καβροχωρίου και β) «Άσπρη Βρύση», σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 107180/29-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

5.2 Έγκριση της κατεπείγουσας διαδικασίας (χωρίς δημοσίευση) για τον διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

5.3 Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Συμπλήρωση Επικαιροποίηση Μελετών στους Οδικούς Άξονες Αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης-Υπηρεσίες Συμβούλου», εκτιμώμενης αξίας: 144.639,70€ (πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 121433/16-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

- (εισηγητής των αριθμ. 5.1, 5.2 και 5.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης τεχνικών Έργων ΠΚ και ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ, κος Παπαδάκης Γιώργος).

5.4 Γνωμοδότηση παράτασης άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου-μαρμαρόσκονης της εταιρείας αφοί Νίχλου Α.Ε, στη θέση «Ποταμός» Καλού Χωριού δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθιου (εως 08-10-2020), σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 113170/6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.
- (εισηγήτρια του θέματος 5.4 η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κα Πετράκη Πελαγία)

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

6.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

6.2 Έγκριση 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του  «Δήμου Αποκορώνου» - για την υλοποίηση της πράξης: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», σύμφωνα με το αρ.πρωτ.121564/16-6-2017 της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. 
- (εισηγητής των θεμάτων 6.1 και 6.2, ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ, κος Παπαδάκης Γιώργος).

7. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

7.1 Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην κα Παρθενάκη , σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνης.

  - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης.)