Αποτελεί  κοινή πεποίθηση , διεθνούς  φήμης ειδικών επιστημόνων, ότι η Ελληνική Γλώσσα ενισχύει την λογική και τονώνει  τις ηγετικές ικανότητες.  Γι’ αυτό  έχει   μεγάλη αξία και στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης .

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής γλώσσας ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρβάϊν της Καλιφόρνιας να προχωρήσει στην αποθησαύριση αυτού του πλούτου.

Έτσι στον Η/Υ << ΙΒΥΚΟ >> αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας,( όταν η Αγγλική  έχει συνολικά  490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους), καθώς και 8.000 συγγράμματα Αρχαίων Ελλήνων …

Οι υπεύθυνοι του ως άνω προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι φθάνουν τα 90 εκατομμύρια. ,έναντι της λατινικής που έχει μόνο 9 εκατομμύρια.

Το δε λεξικό της Οξφόρδης αναφέρει 11.555 λέξεις  με ελληνική προέλευση…

Αυτό δε το οποίο την καθιστά μοναδική ,ανάμεσα  σ’όλες τις άλλες γλώσσες ,είναι ότι το <<σημαίνον>> ,δηλ. η λέξη  και το   <<σημαινόμενον >>,δηλ. αυτό που εκφράζει η λέξη αυτή, έχουν έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση(π.χ. Γεωμετρία=γη+μετρώ)

Αυτή  όμως η ανεκτίμητης αξίας πολιτιστική  αυτή κληρονομιά των προγόνων μας , δυστυχώς ,κινδυνεύει  από περιθωριοποίηση …

Το Ελληνικό Έθνος χαρακτηρίσθηκε παλαιότερα, εύστοχα, από πρώην πολιτειακό παράγοντα, ως «ανάδελφον».

 «Ανάδελφος» όμως και «παρίας» κινδυνεύει να αναγορευθεί και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, η τελειότερη γλώσσα του κόσμου, το γέννημα του αρχαιότερου και μεγαλύτερου Πολιτισμού του πλανήτη μας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Λόγω της μοναδικότητάς της, της δυσκολίας των γραμματικών της όρων, κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί στη σύγχρονη κοινωνία των πληροφοριών και υποκατάσταση της , κύρια, από την Αγγλική.

Ενθαρρυντικό όμως στοιχείο αποτελεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει την ισότιμη ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών γλωσσών, τις οποίες θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής ποικιλίας της Ευρώπης, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Την πολιτική αυτή, σπάνια ευκαιρία, πρέπει να αδράξει η χώρα μας και να βοηθήσει στην καλύτερη ένταξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, σε επίπεδο ισοτιμίας, με τις άλλες περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες, στα πλαίσια της κοινωνίας των πληροφοριών.

Η κοινωνία των πληροφοριών, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ταχύτατη επικοινωνία του ενός άκρου της γης με το άλλο, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό εμπόδιο, την πολυπολιτισμική και την πολυγλωσσική ΒΑΒΕΛ.

Η πολυγλωσσία βέβαια είναι μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και η πολιτική επιλογή της Ε.Ε είναι να διατηρηθεί όχι σαν μουσειακό είδος, αλλά σαν ζωντανό παρόν και μέλλον.

Η πολυγλωσσία είναι σοβαρό εμπόδιο στο εμπόριο, δηλαδή στη συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους.  Γι’ αυτό έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να ξεπερασθεί με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της Αγγλικής Γλώσσας, που θεωρείται ως η γλώσσα του Εμπορίου και της Πολιτικής.  Ένας δε νέος κλάδος της πληροφορικής, με τον όρο «γλωσσική τεχνολογία» θα δώσει, στο άμεσο μέλλον, τη δυνατότητα υποκατάστασης της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, με τη χρήση Η/Υ, που θα διαθέτουν προγράμματα αυτόματης μετάφρασης από γλώσσα σε γλώσσα.

Επειδή η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας περιορίζεται μόνο σε λίγους επιστήμονες ελληνολάτρες, η «γλωσσική τεχνολογία» είναι το μοναδικό μέσον διείσδυσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, σε μια καλή θέση, στην κοινωνία της πληροφορίας.

Μέσα λοιπόν από τα δίκτυα πληροφοριών που «κτίζονται», η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αν και είναι από τις ολιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, μπορεί κωδικοποιημένη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κι αυτό γιατί χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλούτο αφηρημένων εννοιών και μεγάλη ακρίβεια στην περιγραφή των νοημάτων αλλά και του υλικού κόσμου που μας περιβάλλει.  Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ στην κοινωνία των πληροφοριών είναι η έγκαιρη προετοιμασία για την κατασκευή εξειδικευμένων ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, που αφορούν στη γλώσσα μας.

Πρέπει να κατασκευασθούν Λογισμικά Προγράμματα διόρθωσης των ορθογραφικών λαθών, που βελτιώνουν την ποιότητα ενός κειμένου.  Απαιτείται επίσης η κατασκευή συστημάτων διόρθωσης και της ποιότητας του γραπτού λόγου.

Συστήματα ακόμη που να διορθώνουν είτε λάθη που προέρχονται από την ταχύτητα γραφής είτε από τη σύγχυση που δημιουργούν ομόηχες, αλλά με διαφορετική ορθογραφία και έννοια, λέξεις (ρήμα - ρίμα, τείχη - τύχη κλπ)

Συστήματα απαραίτητα είναι και εκείνα της διόρθωσης του ύφους ενός κειμένου.  Οι διορθωτές ύφους χρησιμοποιούν πλήρη ανάλυση του συντακτικού και απαιτούν λογισμικό πολύπλοκης κατασκευής.

Η «γλωσσική τεχνολογία» σήμερα προσφέρει επιτυχείς λύσεις στο μεταφραστικό έργο.  Ένας σύγχρονος μεταφραστής αποθηκεύει στη μεταφραστική μνήμη του Η/Υ του ποιοτικές μεταφράσεις.  Έτσι, όταν πρόκειται να κάνει μια νέα μετάφραση, εισάγει το κείμενο προς μετάφραση στην είσοδο της μεταφραστικής μνήμης.

Αυτή αυτόματα συγκρίνει το κείμενο αυτό με μεταφρασμένα ποιοτικά κείμενα από το παρελθόν.

Αν υπάρχει πλήρης ομοιότητα η ταύτιση είναι 100%.  Αν είναι μερικής ομοιότητας τότε η ταύτιση είναι μικρότερη.  Ο Η/Υ προτείνει στον μεταφραστή μερικά τμήματα τα οποία ταυτίζονται περισσότερο, ώστε να τον βοηθήσει στο έργο του.

Σε διοικητικές, νομικές και τεχνικές γλώσσες όπου θέλουμε να έχουμε μεγάλη ακρίβεια και ορθή νομοτεχνική διάρθρωση του κειμένου, ο Η/Υ προσφέρει τυποποιημένες διατυπώσεις συμβολαίων, προδιαγραφών, εγκυκλίων κλπ.

Είναι απαραίτητο η ελληνική γλώσσα να έχει έντονη παρουσία στα συστήματα μηχανικής μετάφρασης της Ε.Ε και στα διεθνή προϊόντα μετάφρασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μεγάλη Βρετανία, παρά το ό,τι η Αγγλική γλώσσα είναι η περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο, έχει προχωρήσει σε ένα εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού των πολυεθνικών της εταιρειών στην πολυγλωσσία.  Κι αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι η αποκλειστική χρήση της Αγγλικής γλώσσας της αφαιρεί ένα κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς.

Τι πρέπει άραγε να κάνει η χώρα μας για τη διείσδυσή μας στις παγκόσμιες αγορές όταν η γλώσσα μας είναι από τις ολιγότερο ομιλούμενες;

Απαραίτητη είναι επίσης η δημιουργία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ, που θα δίδουν χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε λέξη.

Τα κοινά λεξικά συνήθως αραχνιάζουν στα ράφια αχρησιμοποίητα.  Τα ηλεκτρονικά όμως λεξικά σίγουρα θα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης και θα συμβάλλουν στην καλύτερη γραμματικά διατύπωση των ιδεών του χρήστη.  Στο περιβάλλον των Η/Υ πρέπει να υπάρχουν λεξικά, με ελληνική ορολογία, σε όλα τα θέματα (Επιστημονικά, Λογοτεχνικά κλπ)

Η ανάπτυξη λοιπόν της «γλωσσικής τεχνολογίας» στην Ελλάδα αποτελεί προϋπόθεση για να μην εκφυλισθεί η ωραιότερη και πιο μεστή νοημάτων  γλώσσα του κόσμου…