Ως αναγκαίο για την περιοχή έργο στη διαχείριση απορριμμάτων χαρακτηρίζει τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του δήμου Καντάνου - Σελίνου, το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Μετά την καταγγελία για τη διαχείριση απορριμμάτων στον δήμο Καντάνου - Σελίνου και τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή, η απάντηση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών  Δημόσιας Διοίκησης είναι η ακόλουθη:

"Κατόπιν του (3) σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας προέβη στην αρχική διερεύνηση της (1) σχετικής καταγγελίας αναφορικά με την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων εντός των ορίων του Δήμου σας.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι πρόκειται για ένα αναγκαίο για την ευρύτερη περιοχή έργο και δεν παρατηρήθηκαν μη σύννομες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωκ τούτου παρέλκει η περαιτέρω ενασχόληση του ΣΕΕΔΔ με το θέμα και ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο."