Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝ-ΕΡΓΩ» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013, προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για το πρόγραμμα «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο "web marketing" σε Κρητικούς και Κύπριους επιχειρηματίες με ταυτόχρονη παροχή πρακτικής υποστήριξης 1 ημέρας ανά συμμετέχουσα επιχείρηση».

Από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο αντικείμενο: 'web marketing παραδοσιακών επιχειρήσεων θα ωφεληθούν 35 - 40 Κρήτες και Κύπριοι επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί σε 4 πόλεις της Κρήτης -ένα στο Ηράκλειο, ένα στα Χανιά, ένα στο Ρέθυμνο και ένα στη Σητεία- και στην Λευκωσία της Κύπρου, διάρκειας 10 διδακτικών ωρών έκαστο.

Οι εισηγητές παράλληλα με την υλοποίηση των σεμιναρίων αναλαμβάνουν την υποχρέωση της προετοιμασίας και δημιουργίας του διδακτικού υλικού το οποίο θα διατεθεί στους εκπαιδευόμενους αλλά και μιας δωρεάν ημερήσιας πρακτικής υποστήριξης τους στη συνέχεια (όπου ζητηθεί από την επιχείρηση).

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων που θα συμμετέχουν ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα ορίζεται σε δεκαπέντε (15) άτομα και ο ελάχιστος αριθμός καταρτιζομένων ορίζεται σε οκτώ (8) άτομα.

Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 34.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ως αντικείμενο του διαγωνισμού ορίζεται:
• Υλοποίηση σεμιναρίων σε επιχειρηματίες τοπικών παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας (τρόφιμα –ποτά) σε Κρήτη και Κύπρο σε "web marketing"
• Παροχή δωρεάν ημερήσιας πρακτικής υποστήριξης για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις μετά το πέρας των σεμιναρίων.
Σε ποιους απευθύνονται τα σεμινάρια

Τα σεμινάρια αυτά είναι εξειδικευμένα, απευθύνονται σε στελέχη και επιχειρηματίες ΜΜΕ του κλάδου των τροφίμων και ποτών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και την αξιοποίηση του διαδικτύου για την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους εντός και εκτός της διασυνοριακής περιοχής.

Κατάθεση των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, εις διπλούν - πρωτότυπο και αντίγραφο - (και σε ηλεκτρονική μορφή επίσης, δισκέτα ή CD-ROM) με την ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
«Υπηρεσίες εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο "web marketing" σε Κρητικούς και Κύπριους επιχειρηματίες με ταυτόχρονη παροχή πρακτικής υποστήριξης 1 ημέρας ανά συμμετέχουσα επιχείρηση»
έως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, 71202, Ηράκλειο Κρήτης.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή.

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€).Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.