Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Το διοικητικό συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Συν. Π.Ε καλεί,καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:30 π.μ στην έδρα του Συνεταιρισμού, στα Χανιά, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διαγραφής παλαιών μελών και εγγραφής νέων μελών.

2. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 23η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2016.

3. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 23η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2016.

4.  Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη  χρήση 2016.

6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2017.

7. Έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.).

8. Εκλογή νέου Δ.Σ.

9. Ανακοινώσεις – Προτάσεις