Αναγκαία η λήψη πρόσθετων φυτοϋγειονομικών μέτρων

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Οι παραγωγοί κονδύλων πατάτας που επιθυμούν να διακινήσουν  εκτός Κρήτης κονδύλους πατάτας καταγωγής Κρήτης, που δεν προορίζονται για φύτευση, μπορούν να το πράξουν, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3885/36142/4-4-2017(ΦΕΚ Β΄1340/20-4-2017) απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την λήψη πρόσθετων φυτοϋγειονομικών μέτρων. 

Η υπηρεσία μας είναι υπεύθυνη για την έγκριση της διακίνησης των συσκευασμένων κονδύλων, γι αυτό κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να διακινήσει εκτός Κρήτης, κονδύλους πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση, πρέπει να απευθυνθεί  στην ΔΑΟΚ ΠΕ Χανίων και  στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ( τηλ. 28213-46540-43).