Ξεκίνησε η 1ή περίοδος υποβολής αιτήσεων,  η οποία θα διαρκέσει έως τις 09 Αυγούστου 2017,  της  δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» η οποία  αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995).

Μπορούν να συμμετέχουν Κατηγορία Α

> Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης

> Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης

> Υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς

Κατηγορία Β

> Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών

Ένταση Ενίσχυσης. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 100% του προϋπολογισμού του έργου

 Ύψος Επένδυσης. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Διάρκεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής1

> Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής της εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 για την κατηγορία των ανέργων και των μισθωτών να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

> Για την κατηγορία Β, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000,00€.

> Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

1 Υφίστανται επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής ανά κατηγορία δικαιούχου. Στο συγκεκριμένο κείμενο  αναφέρονται μόνο οι βασικότερες.

«Ο ενδιαφερόμενος δε πρέπει να συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

> Ο ενδιαφερόμενος δε πρέπει να έχει την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχει προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (ως ατομικός επιχειρηματίας) από την 1.1.2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

> Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

> Κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης. 

Ενδεικτικές Επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

Δικηγόρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός, Ιατρός, Οδοντίατρος, Κτηνίατρος, Φυσιοθεραπευτής, Βιολόγος, Κτηνίατρος, Φυσιοθεραπευτής, Βιολόγος, Ψυχολόγος, Γεωπόνος, Γεωλόγος, Δασολόγος, Σχεδιαστής, Οικονομολόγος, Διακοσμητής, Δημοσιογράφος, Μεταφραστής, Σκηνοθέτης, Ενδυματολόγος, Προγραμματιστής, Λογιστής, κ.α

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης Mέγιστο επιλέξιμο ποσοστό- ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρ/κού σχεδίου

  • 1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 60%
  • 2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.) 20%
  • 3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10%
  • 4 Προμήθεια αναλωσίμων 15%
  • 5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30%
  • 6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000C
  • 7 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20%
  • 8 Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40%

*Ο Νεκτάριος Ζορμπάκος είναι Οικονομολόγος - Λογιστής