Συνεδριάζει την Δευτέρα και ώρα 13:00  μ.μ. το ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ , με τα παρακάτω θέματα:

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/06)

Προσλήψεις  προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου (άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015).

Προσλήψεις  προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2017 , για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 Έγκριση ανανέωσης- παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»


Διαγραφή παιδιών από τα καλοκαιρινά τμήματα


Αίτημα για επιστροφή τροφείων από καλοκαιρινά τμήματα απασχόλησης παιδιών


Ψήφιση – Διάθεση πιστώσεων