Στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση Ανωδομής Κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου – Α΄ Φάση» τη Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 υλοποιήθηκαν δραστηριότητες μέτρησης αντοχής  (διέλευση φορτηγών βαρέως φορτίου και μετρήσεις με οπτικές ίνες) στα ανοίγματα Μ5 - Μ6 και Μ6 - Μ7 του παλαιού τμήματος της γέφυρας.

Σήμερα Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 υλοποιούνται δραστηριότητες μέτρησης αντοχής στα ανοίγματα Μ17 – Μ18 και Μ18 - Μ19 στο νέο τμήμα της γέφυρας.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων (εκτιμάται σε χρονικό διάστημα 15 περίπου ημερών) θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ Α.Ε. οι λεπτομερείς αναλύσεις των αποτελεσμάτων και η τελική κατάταξη της κατηγορίας της γέφυρας. 

Την επόμενη εβδομάδα (Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσουν οι λοιπές εργασίες του έργου (κατασκευή πεζοδρομίων της γέφυρας κ.λπ).