Στο Κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Στο Κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, παρουσία και της Αντιπεριφε-ρειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19-7-17 και ώρα 10:00 πμ συνάντηση εργασίας των στελεχών των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοι-νωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να συζητηθούν θέματα σχετικά με την εφαρμογή της νέας υγειονομικής νομοθεσίας Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829 ΥΔ (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-6-17) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφί-μων / ποτών και άλλες διατάξεις» αλλά και τα έντυπα ελέγχου (check lists) σύμφωνα με τα οποία θα γίνονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στις εν λόγω επιχειρήσεις που είτε έχουν αρ-χίσει τη λειτουργία τους με υποβολή γνωστοποίησης κατά τη νέα ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β’) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστο-ποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινημα-τογράφων», είτε διαθέτουν παλαιότερες αδειοδοτήσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων, των Τμημάτων Περιβαλλοντικής Υγιει-νής & Υγειονομικού Ελέγχου καθώς και οι Υγειονομικοί επιθεωρητές (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Περιφέρειας Κρήτης.