Τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017, στα κεντρικά γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 30 Ιουλίου 2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)

Γραμματέας Δ.Σ.: Μπαδιερίτης Κυριάκος (εκτελεστικό μέλος)

Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος)

Μέλη Δ.Σ.:

Αποστολάκης Εμμανουήλ (μη εκτελεστικό μέλος)
Βάμβουκας Αναστάσιος (μη εκτελεστικό μέλος)
Μαλανδράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Μπαουράκης Γέωργιος (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Ντοκάκης Δημήτριος (εκτελεστικό μέλος)
Περιβολάκης Αλέξανδρος (εκτελεστικό μέλος)
Σπερελάκη Μαρία (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Τζινάκης Εμμανουήλ (εκτελεστικό μέλος)
Χιωτάκης Ιωσήφ (εκτελεστικό μέλος)