Επανεπιβεβαίωση από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης της Αξιοποίησης των Κτιρίων Ιδιοκτησίας του Ιδρύματος στην Παλιά Πόλη των Χανίων και Έγκριση της υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Γενική Συνέλευση της “Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης”, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης συμπεριλαμβανόταν και το γνωστό θέμα του ακινήτου στο λόφο Καστέλι.

Πριν από την πραγματοποίηση της ΓΣ, παρότι δεν υπήρχε σχετική νομική υποχρέωση, έγινε νέα έγγραφη ενημέρωση όλων των μελών της ΓΣ, στο πλαίσιο της οποίας μάλιστα τους κοινοποιήθηκε και αυτούσιο το κείμενο της σύμβασης με τον ανάδοχο, καθώς και πλήθος άλλων εγγράφων. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρυτανεία:

Κατά την εξέλιξη της συζήτησης στη σημερινή Γενική Συνέλευση, επειδή διατυπώθηκαν πάλι από κάποιους οι γνωστές διαφωνίες, κλήθηκαν (ξανά) να λάβουν υπεύθυνα θέση όλοι οι συμμετέχοντες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά πως η μεγάλη πλειοψηφία εμμένει στην αξιοποίηση των 3 κτιρίων του Καστελίου και εγκρίνει τη σύναψη της συγκεκριμένης Σύμβασης Εκμίσθωσης. 

Στα συλλογικά όργανα, όπως και στις δημοκρατίες, είναι θεμιτό να υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Όμως, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την πλειοψηφία πρέπει να γίνονται σεβαστές απ’  όλους. Οι μειοψηφίες δεν μπορούν ούτε να επιβάλλουν ετσιθελικά τις απόψεις τους ούτε να κρατούν αιωνίως σε εκκρεμότητα αυτά με τα οποία συμβαίνει οι ίδιοι να μην συμφωνούν.

Με τη μέγιστη δυνατή δημοκρατική και θεσμική κατοχύρωση, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η αποφασιστικότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση των ιστορικών κτιρίων ιδιοκτησίας του στο λόφο Καστελίου προς όφελος των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και κοινωνικών σκοπών του δημοσίου Ιδρύματος και με την επανένταξή τους στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ιστό της πόλης των Χανίων. Με αυτόν τον τρόπο, μετά και την υπογραφή της σύμβασης με την πλειοδότρια εταιρεία χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, ολοκληρώνονται οι νομικές διαδικασίες εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης για την απόδοση των υπό αξιοποίηση κτιρίων στην πλειοδότρια και ανοίγει οριστικά ο δρόμος για:

 αναστηλωτική διάσωση και αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης των τριών ιστορικών και ετοιμόρροπων κτιρίων.

 επένδυση εξαιρετικά υψηλών αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών προδιαγραφών αντάξια της  ιστορίας των κτιρίων υπό την αυστηρή εποπτεία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών για την αξιόπιστη εφαρμογή των αυστηρών πολεοδομικών κανόνων της ιστορικής περιοχής.  

 ανάπλαση της παρακείμενης πλατείας, με ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης των Χανίων και δημιουργία χώρων προσβάσιμων στην κοινωνία των Χανίων -εντός και εκτός των κτιρίων.

 κατασκευή υψηλού επιπέδου συνεδριακού κέντρου, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό για την τοπική κοινωνία. 

 δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της επένδυσης όσο και κατά τη λειτουργία της. 

 διασφάλιση της επιστροφής στο Πολυτεχνείο Κρήτης των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε άριστη λειτουργική κατάσταση, μετά την λήξη της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης.