Αύξηση εσόδων, βελτίωση μικτών αποτελεσμάτων και κέρδη αντι ελλειμμάτων 

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στη συνεδρίασή του στις 3 Αυγούστου 2017 συζήτησε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2016, που παρουσίασε η Δ/ντρια Οικονομικών κα Νίκη Μητροπούλου και ο εξωτερικός σύμβουλος κος Κώστας Αντωνακάκης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα τεθούν προς έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΑΚ Α.Ε.

Από τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης προκύπτουν τα παρακάτω:

1. Υπάρχει σαφής βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη και στους οικονομικούς δείκτες.
2. Υπήρξε αύξηση εσόδων, 6.238.985,00 ευρώ το 2016 έναντι 4.351.583,00 ευρώ του 2015, λόγω κυρίως της πώλησης νερού από το φράγμα Αποσελέμη αλλά και την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθήθηκε.
3. Μεγάλη βελτίωση επίσης παρατηρήθηκε στο μικτό κέρδος (πωλήσεις – κόστος πωληθέντων), -1.621.791,00 ευρώ το 2015 και -153.319,00 ευρώ το 2016.
4. Το 2016 εμφανίζονται κέρδη 1.357.961,00 ευρώ, έναντι ζημίας 2.741.282,00 ευρώ το 2015. Ο Οργανισμός σταμάτησε να παράγει ελλείμματα. Η βελτίωση οφείλεται αφενός στην καταβολή ποσού 2 εκ. ευρώ  ως επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών και αφετέρου σε μη χρησιμοποιημένες προβλέψεις και σε βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων.
5. Τα κέρδη διατέθηκαν για απόσβεση ζημιών προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου η καθαρή θέση του Οργανισμού βελτιώθηκε και από 5.754.207 ευρώ το 2015, ανήλθε σε 7.476.673 την 31-12-2016.
6. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα και δράσεις του 2016 ενώ ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Φώτης Καζάσης αναφερόμενος στις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2017 δήλωσε:

«'Εχουν δρομολογηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με την υλοποίηση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, του σχεδιασμού για την ενιαία διαχείριση των υδραυλικών έργων στο νησί, την μείωση του ενεργειακού κόστους στις υποδομές καθώς επίσης και την εν γένει αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Σημειώνουμε επίσης την επιχορήγηση τον Ιούλιο του 2017 από την κυβέρνηση ποσού 5.938.513,21 ευρώ για πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που είχε ο Οργανισμός με κυριότερο την υποχρέωση στη ΔΕΗ άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα να ελλοχεύει συνεχώς ο κίνδυνος διακοπής του ρεύματος. Ο Οργανισμός έχει κατορθώσει πλέον να καλύπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του στη ΔΕΗ και με την επιχορήγηση για τα ληξιπρόθεσμα θα λυθεί οριστικά  το πρόβλημα.

Σε συνδυασμό με τα 2 εκατομμύρια ευρώ που λάβαμε από τα Υπουργεία Οικονομίας και Υποδομών και Μεταφορών το καλοκαίρι του 2016 ως έκτακτη επιχορήγηση καθώς επίσης και την επιχορήγηση για την αποπληρωμή παλαιών δανείων του οργανισμού, δόθηκε μεγάλη ανάσα στη βελτίωση των χρηματοκοινομικών δεδομένων και στην εξυγίανση της εταιρείας.

Με την ουσιαστική συνδρομή του προσωπικού του και την στήριξη της Κυβέρνησης ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης».