Ενημερώνουμε τους βιοκτηνοτρόφους  δικαιούχους της Δράσης 1.2 «Βιολογική  Κτηνοτροφία» της Π.Ε.Ρεθύμνου ότι σήμερα αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώ-σεων της υπηρεσίας μας οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής, μετά ενστάσεων, για το έτος 2013.

Οι παραγωγοί που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες για πρώτη φορά  έχουν δι-καίωμα να υποβάλλουν ένσταση (στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Ρεθύμνου-Δημητρακάκη 17) επί  των καταστάσεων πληρωμής εντός διαστήματος  πέντε  (5) εργάσιμων ημερών δη-λαδή από 10/08/2017  μέχρι και την 17/08/2017.