Οι παραγωγοί για τους οποίους είναι η πρώτη πληρωμή  (δικαιούχοι από μεταβιβάσεις-αιτήσεις θεραπείας) μπορούν να υποβάλλουν ένσταση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-μνης ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία-ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ».του Μέτρου 214 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις δεύτερης  (2ης) πληρωμής  του έτους 2014  (μετά ενστάσεων ) και έχουν  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο.

Για τη δεύτερη πληρωμή του  έτους 2014 υπολογίστηκε το ποσό των  196005,38 ευρώ για 95 δικαιούχους.

Οι παραγωγοί για τους οποίους είναι η πρώτη πληρωμή  (δικαιούχοι από μεταβιβάσεις-αιτήσεις θεραπείας) μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στην Υπηρεσία μας,  εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 21/8/2017 έως 25/8/2017
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  στην Υπη-ρεσία μας και στους γεωπόνους τεχνικούς συμβούλους τους