Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 1 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» καλούνται τα μέλη του Σωματείου στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Συνδέσμου, στο κτίριο Διοίκησης της ΒΙ.ΠΕ. επί της οδού Α,  με θέματα συζήτησης:

  • 1) Απολογισμός πεπραγμένων
  • 2) Έγκριση ισολογισμού – προϋπολογισμού
  • 3) Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
  • 4) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • 5) Τροποποίηση Καταστατικού

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 1 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 ενώ σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας θα λάβει χώρα επαναληπτική στις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 και σε περίπτωση πάλι μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τελικώς και σε κάθε περίπτωση στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με τα ως άνω θέματα και στον ίδιο χώρο. Τα υποψήφια μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή καλούνται όπως υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους πέντε ημέρες πριν από την μέρα σύγκλισης της Συνέλευσης.