Την Τετάρτη 30 Αυγούστου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Επέκταση των συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων έτους 2016-2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» και αύξηση συμβατικού χρόνου παράδοσης  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δ.Σ. στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών –υπηρεσιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή της πράξης ένταξης και των όρων αυτής, για την υλοποίηση της πράξης «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας (Κ.Δ.ΑΠ-ΜΕ.Α Ιεράπετρας)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος   (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης και έγκριση Μελετών για την εκτέλεση των υποέργων «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ιεράπετρας»  και «Τσιμεντόστρωση οδών στις Τ.Κ. Ορεινού & Σταυροχωρίου» (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Νέες συμβάσεις εργαζομένων στην Καθαριότητα (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση της με αρ. 1/2017 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον    προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ιεράπετρας, κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης    (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας» με κωδ. ΟΠΣ 5001849 στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας» με κωδ. ΟΠΣ 5002392 στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση της με αρ. 130/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

 Ανάκληση της με αρ. 82/2017 απόφασης ΔΣ που αφορά στην έγκριση διενέργειας  προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2017 για το δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας. Λήψη νέας. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Δήμου 2017  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Κατανομή πιστώσεων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου    (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πολιτική Προστασία 2017»   (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Συμπλήρωση υποδομών γηπέδου 5χ5 Παχείας Άμμου» (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Αξιοποίηση μέρους του δημοτικού χώρου των πρώην σφαγείων Ιεράπετρας, για τη δημιουργία χώρου πραγματοποίησης εθελοντικών στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς  (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)

Παραχώρηση χρήσης κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καβουσίου  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καβουσίου για την αξιοποίηση του μέσω του Προγράμματος LEADER  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργου, στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο Δήμο Σητείας  (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης) 

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Διαγραφή τελών άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Διαγραφή τελών κοιμητηρίου Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)