Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ έτους 2017.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5€ ανά ώρα κατάρτισης (εφόσον ολοκληρώσουν όλο το πρόγραμμα κατάρτισης).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 05/09/2017

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 32 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

Marketing Πωλήσεις
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Βασικές γνώσεις ορολογίας Αγγλικής γλώσσας για επιχειρήσεις.
Διαχείριση Συγκρούσεων και Δύσκολων περιστατικών.
Social Media Marketing

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ.
Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας ΙΚΑ για την περίοδο 1/3/2017 έως 28/2/2018
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Υποβολή Δικαιολογητικών: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Πληροφορίες: κα. Αργυράκη Δήμητρα. Τηλ: 2810302731.