Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση άδειας απόκτησης εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ακίνητα περιοχής χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Από το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων για την χορήγηση άδειας απόκτησης εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ακίνητα περιοχής χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 29 & 32 του ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στο εξής θα παραλαμβάνονται και θα διεκπεραιώνονται από το Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Πλατείας Ελευθερίας 1, 1ος Όροφος, αντί της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕΧ.