Την Παρασκευή 15 Σεπτέμβρη

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 15η  του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 8.30 πμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Προυπολογισμού οικ. έτους 2017

Θέμα 2ο:Ανάκληση της με αριθμό 33/2017 απόφασης ΟΕ