Γνωστοποίηση του άρθρου 90 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115Α/07-08-2017) σχετικά με τη βεβαίωση άσκησης οπτικού – οπτομετρικού επαγγέλματος

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115Α/07-08-2017)  για τη βεβαίωση άσκησης οπτικού – οπτομετρικού επαγγέλματος:

Α) απαιτείται η βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών Ν.Π.Δ.Δ..

Οι κατέχοντες την άδεια αυτή υποχρεούται σε κατάθεση αντιγράφου αυτής.

Β) εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος (ήτοι 07-01-2018) υποχρεούνται όλοι οι οπτικοί – οπτομέτρες να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου.

Γ) σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής μέλους από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας / βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.

Δ) όποιος ασκεί το επάγγελμα του οπτικού – οπτομέτρη χωρίς να έχει άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.