Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4036/2012(Α΄8) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στο (ΦΕΚ Β΄ 2310)/28-8-2014, και την τροποποίηση απόφασης συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (ΦΕΚ 2724/Β/03-8-2017) άρχισε να εφαρμόζεται από 18/9/2017 η συνταγογράφιση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το περιεχόμενο της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου πρέπει να είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται:

α) στη συσκευασία του γεωργικού φαρμάκου καθώς και 

β) στις διατάξεις του Παραρτήματος Δ΄ του ν.4036/2012 (Α΄8) και της με αριθ. 8197/90920/ 22-7-2013 κοινής Υπουργικής απόφασης.

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013)» και για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4036/2012 (Α’ 8/27.01.2012), όπως ισχύει.

Η συνταγή εκδίδεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ο οποίος πρέπει να είναι γραμμένος στο μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων του ΥπΑΑΤ.

Η συνταγή προορίζεται για συγκεκριμένο στόχο ή ομάδα στόχων φυτοπροστασίας.

Καταγράφεται η δοσολογία και ο χρόνος επέμβασης, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα.

Το περιεχόμενο της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται στη συσκευασία του γεωργικού φαρμάκου.

Για να εκδοθεί συνταγή στον επαγγελματία χρήστη θα πρέπει αυτός να δηλώσει τα στοιχεία του για την έκδοση του παραστατικού πώλησης, να είναι (κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων ΟΧΓΦ ή σχετικού τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.12 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» (Β΄1883), όπως ισχύει), να δηλώσει το ΑΦΜ του, την έκταση και το είδος της καλλιέργειας ή τα κιλά (για προϊόντα και μετασυλλεκτικές εφαρμογές ή επένδυση σπόρων), την τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου, και το στάδιο εφαρμογής.

Επίσης ο συνταγογράφος θα πρέπει να προσδιορίσει τη δραστική(-ές) ουσία (-ίες), το προτεινόμενο σκεύασμα, τη ποσότητα του σκευάσματος, τη ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος, το μεσοδιάστημα των ψεκασμών, το διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και της συγκομιδής, καθώς επίσης τη δοσολογία, το συνδυασμό με άλλα γεωργικά φάρμακα και τον αριθμό των εφαρμογών που απαιτούνται. 

Δεν θα πρέπει να παραλείπουν οι συνταγογράφοι και πωλητές γεωργικών φαρμάκων να ενημερώνουν τους επαγγελματίες χρήστες ότι πριν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων να εφαρμόζουν εναλλακτικές τεχνικές φυτοπροστασίας, σύμφωνα με της γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας,. Να ακολουθούν πιστά τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου. Να τηρούν το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής και τις υπόλοιπες οδηγίες. Η παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων τιμωρείται με τις κυρώσεις των άρθρων 13, 14 και 45 του ν. 4036/2012 (Α΄32), κατά περίπτωση.

Εάν η συνταγή εκτελείται άμεσα ο πωλητής γεωργικών φαρμάκων θα δίνει άμεσα και το έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής στον πελάτη που θα ενημερώνεται αυτόματα σε όσα πεδία είναι κοινά με τη συνταγή (καλλιέργεια, χρήστης γεωργικού φαρμάκου, σκεύασμα, ποσότητα, αίτιο).

Ο επαγγελματίας χρήστης ( είναι αυτός που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση) θα πρέπει διατηρεί το συμπληρωμένο έντυπο συνταγής καθώς και το έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής πώλησης γεωργικών φαρμάκων για τρία (3) έτη και να τα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο γραφείο Φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα τηλέφωνα 28210 46540 έως 43.