Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 25η  του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 8.30 πμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:  Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2018.

Θέμα 2ο:Ψήφιση-διάθεση  πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2017

Θέμα 3ο :Ανατροπή αποφάσης ανάληψης υποχρέωσης.

Θέμα 4ο: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (μετά από τροποποίηση προυπολογισμού).

Θέμα 5ο:΄ Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ   Ιεράπετρας.

Θέμα 6ο : ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου Ιεράπετρας

Θέμα 7ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού γηπέδου στη θέση Κοτσιφιανή

Θέμα 8ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οδού Ουρανίας Παπαϊωάννου».