Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Γνωστοποιούμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», οι Προσκλήσεις για τα Μέτρα της Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης, Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Συγκεκριμένα:

  • Η αρ. 1403/26-9-2017 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.42.1 (ΑΔΑ 7 ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στo Μέτρo 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
  • Η αρ. 1404/26-9-2017 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.69.1 (ΑΔΑ 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στo Μέτρo 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
  • Η αρ. 1405/26-9-2017 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.48.1 (ΑΔΑ67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
  • Η αρ. 1406/26-9-2017 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.32.41.1 (ΑΔΑ 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα  3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότηση, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο. 

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Προσκλήσεις 1403, 1405 & 1406/26-9-2017 Έναρξη από 10-10-2017 & ώρα 12.00 έως λήξη 10-1-2018 και ώρα 14.00.

Πρόσκληση 1404/26-9-2017  Έναρξη από 23-10-2017 & ώρα 12.00 έως λήξη 18-1-2018 και ώρα 14.00.

Ενημέρωση και Πληροφορίες για τις παραπάνω Προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από : 

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (όλες οι Προσκλήσεις)

Μιχαλακοπούλου 103 

115 27 Αθήνα 

Τηλ. 213 150 11 51 

Fax : 210 777 40 90 

2. Τα παρακάτω στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ανάλογα με την Πρόσκληση:

α. Μπίζα Ευαγγελή (Προσκλήσεις με αρ. Πρωτ. 1403 και 1406/26-9-2017)

Τηλ.: 213 150 11 84 

E-mail: [email protected]

β. κ. Καμπόλη Σταμάτη (Προσκλήσεις με αρ. Πρωτ. 1404,1405 και 1406/26-9-2017)

Τηλ.: 213 150 11 60 

E-mail: [email protected] 

γ. κ. Κουντουράκη Ιωάννη (Προσκλήσεις με αρ. Πρωτ. 1404,1405 και 1406/26-9-2017)

Τηλ.: 213 150 11 86 

E-mail: [email protected]

δ. κ. Σωτηρόπουλο Αντώνη (Προσκλήσεις με αρ. Πρωτ. 1403, 1404,1405/26-9-2017)

Τηλ.: 213 150 11 81 

E-mail: [email protected]