Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 16-10-2017, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 12.00     στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : Εισήγηση της ΕΠΖ για τη λήψη μέτρων για μεταφορά θέσης στάθμευσης.

Θέμα 2ο:  Ανάκληση  της άδειας λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπάρ»  με την επωνυμία “JOIN” που βρίσκεται  στο Λιμανάκι Μακρύ Γιαλού.

Θέμα 3ο:Τακτοποίηση οικοπέδου κατόπιν προσκύρωσης Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ 2 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη θέση «Κάτω Μερά»

Θέμα 4ο:Τροποποίηση του Ο.Τ Γ143-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σε κοινόχρηστο χώρο(Κ.Χ)εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Θέμα 5ο:Αποδοχή οφειλόμενης εισφοράς γής κατόπιν επαναπροσδιορισμού και μετατροπή αυτής σε χρήμα στα πλαίσια 2ης αναθεώρησης της υπ΄αρ. 24/2014 οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την τελική επιτρεπόμενη δόμηση  της ιδιοκτησίας Γ.ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε –Ξ/Χ ΟΣΤΡΙΑ ΒEACH στη θέση Καθαράδες Δήμου Ιεράπετρας.