Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ 5 του Ν. 4172/2013: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010), θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθέριας).

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης  είναι το εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ -Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2018 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

Στη συνέχεια, στις 15.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση στην ερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Παπαδάκη Αριστείδη με θέμα: «Παράνομη κίνηση τροχοφόρων σε προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης»

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αρ. 1017/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ Τριμήνου 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αρ.  1064/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

- (εισηγήτρια των αρ. 1.1 και 1.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

1.3 Εκποίηση άχρηστου υλικού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

- (εισηγήτρια του αρ. 1.4, θέματος η κα Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 «Έγκριση 5ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης 2017 ΠΚ/ΠΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

2.2 «Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2018», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 202889/29-9-2017 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγητής των αρ. 2.1 & 2.2. θεμάτων ο Εντεταλμένος ΠΣ Τουρισμού ΠΚ, κος Βαμιεδάκης Μιχαήλ).

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Γνωμοδότηση για Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης (ΣΟΑΠ) Δήμου Ηρακλείου και την ΣΜΠΕ που το συνοδεύει, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

- (εισηγητής του 3.1 θέματος, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΠΚ,   κος Καλογερής Νίκος).

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Ερευνητικές γεωτρήσεις μελέτης Λιμνοδεξαμενής  Ζάκρου  ΠΕ Λασιθίου» με  τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Συνοπτικός Διαγωνισμός), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 212363/11-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

4.2 Διόρθωση - συμπλήρωση της αριθμ. 59/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις», προϋπολογισμού 34.500.000,00 Ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.), στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (Κύριο του έργου-φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης, ως προς τον προϋπολογισμό της προαναφερόμενης πράξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

- (εισηγητής των αρ. 4.1 & 4.2 θεμάτων ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ κ. Παπαδάκης Γιώργος)

5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας με αντικείμενο την «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ”» άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 211722/10-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής του αρ. 5.1 θέματος ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος.)

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6.1 Αποδοχή υλοποίησης του Νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος IMPRECO: IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and services  -  Κοινές στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της διασυνοριακής προστασίας των υπηρεσιών και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων , του Πλαισίου Interreg ADRION, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.

6.2 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg EU "REBUS", σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.

6.3  Ενημέρωση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.

- (εισηγητής των αριθμ. 6.1, 6.2 & 6.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ.  Αλεξάκης Γιώργος).