Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 31/10/2017
Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2016 λόγω θεομηνίας στις 26/10/2017 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 3ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 4ο: Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 98/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Αναμόρφωση Πρ/σμού Κ.Ε.ΔΗ.Π.»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.
Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΡΑΣΣΕ», προϋπολογισμού 120.000,00 €
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00 €
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Σέμπρωνα»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων από ιδία μέσα (τομές αγωγών άρδευσης και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 11ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Βατολάκκου»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοστρώσεων λόγω τομών τοποθέτησης αγωγών και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων οδοστρωμάτων Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 14ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚTΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 YΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 16ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔιαμΟρφωση ευρΥτερου χΩρου μνημειακοΥ δΕνδρου ελΙΑς ΒουβΩν Δ. ΚολυμβαρΙου, 3Ο Υποέργο: ΑποκατΑσταση παλαιΑς παραδοσιακΗς οικΙας Δ.Ε. ΚολυμβαρΙου ΔΗμου ΠλατανιΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 17ο: Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ"  Τ.Κ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ» και έγκριση παράτασης προθεσμίας
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 18ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ”, αναδόχου: ANT CONSTRUCTION ENGINEERING O.E.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 19ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις  Δ.Ε. του Δήμου Πλατανιά (Βουκολιών, Μουσούρων, Πλατανιά πλην των Τ.Κ. Γερανίου και Κοντομαρίου)»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 20ο: Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων αποθήκευσης σε δημοτικό κτίριο της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 21ο: Εκπροσώπηση Δήμου Πλατανιά στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Ανάπτυξης Λάκκων – Ομαλού Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 22ο: Έγκριση προμήθειας εκτύπωσης εντύπου τουριστικής προβολής και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 23ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δασκαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοικο Τ.Κ. Ντερέ, Δ.Ε. Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 24ο: Δαπάνες εορτασμού ημέρας επετείου Εθνικής Αντίστασης στον Δήμο Πλατανιά καθώς και  ψήφιση σχετικών πιστώσεων 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 25ο:  Έγκριση συμμετοχής Δήμου Πλατανιά στις εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων και της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης του Ο.Η.Ε., καθώς  και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 26ο: Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου προς το ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ποσού 19.940,00€
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 27ο: Επανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά