Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών αποφοίτων κολλεγίων

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών αποφοίτων κολλεγίων, ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ), όσον αφορά την επιστήμη της Λογοθεραπείας, διευκρινίζει τα εξής:

1. Η Λογοθεραπεία είναι νομοθετικά ρυθμισμένο επάγγελμα υγείας και προκειμένου να το ασκήσει κάποιος πρέπει να έχει βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος.

2. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 49/2016, ΦΕΚ Α ́ 80) οι απόφοιτοι αλλοδαπών Πανεπιστημίων για την απόκτηση της εν λόγω βεβαίωσης θα πρέπει να έχουν είτε τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα πτυχία Λογοθεραπείας της ημεδαπής, είτε απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Λογοθεραπευτή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι Ελληνικών Κολλεγίων που συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια δεν λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά από απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του ΣΑΕΠ. Ο ΣΕΛΛΕ όντας ο μεγαλύτερος και μόνος αναγνωρισμένος σύλλογοςλογοθεραπευτών στην Ελλάδα, παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα και παραμένει σε ετοιμότητα για κάθε πιθανή πλάνη του κοινού και της διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στη τηλέφωνο: 210 3848362