Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του δήμου Αμαρίου που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες μέχρι τη λήξη της θητείας

Ο δήμαρχος Αμαρίου όρισε τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  του  επιτυχόντος  συνδυασμού  «ΑΜΑΡΙ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ »  κ. κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Κλάδο Βασίλειο του Εμμανουήλ  και Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου , Αντιδημάρχους Δήμου  Αμαρίου από 01-11-2017 έως 31-08-2019 και τους μεταβιβάζει  την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο , όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :    
     
1. Στον κ.  Ψαρουδάκη Εμμανουήλ  μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες  αρμοδιότητες: 

• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να  μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
• Την ευθύνη για  Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
• Την  ευθύνη για θέματα παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου. 
• Την  ευθύνη για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Αμαρίου.
• Την ευθύνη Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
• Την ευθύνη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
• Την ευθύνη για την ενημέρωση και προβολή του Δημοτικού Έργου. 
• Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του.
• Την τέλεση πολιτικών Γάμων
• Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο. 

2. Στον κ. Σταθωράκη Γεώργιο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:
   
• Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - ΟΓΑ - ΕΛΓΑ.
• Την  ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των  απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς  του Δήμου Αμαρίου όπως επίσης   και θέματα Περιβάλλοντος  του Δήμου.
• Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας Δήμου Αμαρίου.
• Την ευθύνη πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμαρίου.
• Την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Αμαρίου.
• Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του, καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Κουρητών.
• Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
• Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Κλάδο Βασίλειο.

3. Στον κ. Κλάδο Βασίλειο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες: 

• Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Κουρητών.
• Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων  σε συνεργασία με τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων  και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
• Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ. Ε. Κουρητών.
• Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού - εθελοντισμού- Αθλητισμού.
• Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτροφωτισμού.
• Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
• Την τέλεση πολιτικών Γάμων
• Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Σταθωράκη Γεώργιο.

4. Στον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες  αρμοδιότητες:

• Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Συβρίτου.
• Την εποπτεία για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια–Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου.
• Την  παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Συβρίτου.
• Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.
• Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων  σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  στη Δ.Ε. Συβρίτου.
• Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων  πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δ.Ε. Συβρίτου.
• Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας.
• Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
• Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ που  
αναπληρώνει το Δήμαρχο.