Δείτε αναλυτκά τα θέματα του σεμιναρίου καθώς και ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δωρεάν σεμινάριο εργατικών στο ΕΒΕΧ,  την Δευτέρα, 06/11 στην αίθουσα του ΕΒΕΧ, από τις 16:30-21:30

Θέματα σεμιναρίου:

1. Ειδικά  θέματα αμοιβών & όρων εργασίας

• Γνωστοποίηση των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 . Ποιούς όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων
• Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων
• Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται  στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης
• Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
• Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
• Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
• Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
• Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
• Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
• Ρήτρα  μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού και ρήτρα εχεμύθειας  του εργαζόμενου
• Η έννοια της επιχειρησιακής  συνήθειας
• Αμοιβή σερβιτόρων εστιατορίων, ταβερνών, κέντρων διασκεδάσεως κλπ (παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994). Τρόπος υπολογισμού αμοιβών βάσει ποσοστών. Αναλυτικά παραδείγματα
•  Αμοιβή σερβιτόρων καφενείων, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, μπαρ.
•  Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα
•  Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
•  Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας
•  Εποχιακά απασχολούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Το πλαίσιο των όρων απασχόλησης και τι ισχύει σχετικά με το καθεστώς  επαναπρόσληψής τους.

2. Θέματα απασχόλησης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων   

• Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
•  Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
•  Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων. Πρακτικά παραδείγματα – excel εφαρμογές
Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση

3. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες

• Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66
• Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013

4.  Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου

• Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
• Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
• Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

5.  Αποχώρηση μισθωτού λόγω πλήρους συνταξιοδότησης

• Ποια έντυπα υποβάλλονται στο Π.Σ. «Εργάνη» .
• Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού του πόσου της δικαιούμενης αποζημίωσης

6.  Δανεισμός εργαζόμενου

• Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός
•  Υποβαλλόμενα έντυπα
•  Διαδικαστικό πλαίσιο

7.  Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

• Οριστική αποχώρηση  του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση.
•  Υποβαλλόμενα έντυπα
•  Διαδικαστικό πλαίσιο

8. Πρόστιμα επί παραβάσεων

Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
• Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
• Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
• Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
• H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών
• Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος 2017.

β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2017).

γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί,
που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ   06/11/2017

ΟΕΕ 28210 94505 + 95001
 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης