Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:  Aπό 9-11-2017 & ώρα 10.00 έως 4-12-2017 και ώρα 15.00.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους ότι αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η Πρόσκληση για το Μέτρο της Οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων που αφορά τη «Διάλυση αλιευτικών σκαφών» καθώς και η Υ.Α. «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.1.10 Οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Συγκεκριμένα:
• Η αρ. 1690/6-11-2017 (ΑΔΑ ΩΒΔ14653ΠΓ-ΧΘΝ) Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
• Η αρ. 1710/7-11-2017 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.34.1 (ΑΔΑ 7ΘΧ4653ΠΓ-ΜΜΑ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στo Μέτρo 6.1.10 Μέτρο της Οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων που αφορά τη «Διάλυση αλιευτικών σκαφών» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Οι αιτήσεις, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ aposyrsi.alieia.gr 

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:  Aπό 9-11-2017 & ώρα 10.00 έως 4-12-2017 και ώρα 15.00.
Ενημέρωση και Πληροφορίες για τις παραπάνω Προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από : 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ 
Μιχαλακοπούλου 103