Τη Δευτερα 13 Νοεμβρίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 13η  του μηνός Noεμβρίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Θέμα 2ο:  Ορισμός  υπαλλήλων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου  2017.

Θέμα 3ο: « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017».

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 5ο:.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 6ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας(κατακύρωση σύμβασης) για την εκτέλεση  της εργασίας «Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης ΔΕ Μ. Γιαλού».

Θέμα  7ο:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου και των ΝΠΔΔ.

Θέμα 8ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη   συντήρηση και λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων άρδευσης ΔΕ Ιεράπετρας και ΔΕ Μακρύ Γιαλού έτους 2017(προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού).