Οι τρεις περιοχές στις οποίες θα εγκατασταθούν επικίνδυνες και οχλούσες μονάδες – Τι ορίζεται για τα εργοστάσια της ΔΕΗ

Μετά τις έντονες διαβουλεύσεις , στην απόφαση για την αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου Κρήτης η οποία υπεγράφη από τον Υπ. Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποτελώντας Νόμο του κράτους, οριστικοποιήθηκαν και οι περιοχές ανάπτυξης βιομηχανίας – βιοτεχνίας αλλά και εκείνες στις οποίες θα εγκατασταθούν επικίνδυνες και οχλούσες δραστηριότητες.

Συνοπτικά ορίζεται η ανάπτυξη βιομηχανικών – βιοτεχνικών πάρκων σε δύο περιοχές του Ηρακλείου και μια των Χανίων και η εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων σε τρεις περιοχές που είναι οι εξής:

- Περιοχή Κορακιά – Φόδελε στα όρια των νομών Ηρακλείου – Ρεθύμνου
- Περιοχή Πέρα Πλατάνι στα Χανιά
- Περιοχή Αθερινόλακκου στο Λασίθι

Σε ότι αφορά στα εργοστάσια της ΔΕΗ αναφέρεται το κλείσιμο – εντός 15ετίας - των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε Λινοπεράματα  Ηρακλείου και Ξυλοκαμάρα Χανίων και η διατήρηση μόνο της μονάδας στον Αθερινόλακκο, αλλά ο σχεδιασμός αυτός θα εξαρτηθεί από την καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης με την Ελλάδα και την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα στο αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης, σε ότι αφορά στην ανάπτυξη βιομηχανίας – βιοτεχνίας και στην ενέργεια αναγράφονται τα εξής:

"Περιοχές ανάπτυξης βιομηχανίας – βιοτεχνίας 

Επιδιώκεται η πολιτική χωρικής συγκέντρωσης για την άσκηση της δραστηριότητας, για λόγους λειτουργικούς και λόγους αναβάθμισης του περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθούνται η ίδρυση και λειτουργία νέου ΒΙΟ.ΠΑ Ηρακλείου, στα ΒΔ όρια του Δήμου Μινώα, ΒΙ.ΠΑ Καστελίου και Επιχειρηματικό Πάρκο στα Χανιά, Δ.Ε. Κεραμιών. Από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού προωθούνται ενέργειες και μέτρα, ώστε το σύνολο των υποδοχέων να μετασχηματιστεί σταδιακά σε Επιχειρηματικά Πάρκα τύπου Β.

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται δραστικά μέτρα και προωθούνται ενέργειες, προκειμένου να μετεγκατασταθούν οι διάσπαρτες μονάδες εντός υφιστάμενων και νέων υποδοχέων «οργανωμένης μεταποιητικής δραστηριότητας» καθώς και εντός θεσμοθετημένων από ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ βιομηχανικών ζωνών. 
Η πολιτική μετεγκατάστασης αναμένεται να ενισχυθεί με διατήρηση και πιθανά περαιτέρω αύξηση των ποσοστών που παρέχονται στις επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ, καθώς επίσης και αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του ν.3908/2011, δια των οποίων θα προωθείται η ενίσχυση με μεγαλύτερα ποσοστά νέων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποτάσσονται στις χωρικές παραμέτρους, έναντι των εν ισχύ σήμερα διατάξεων που ευεργετούν το μέγεθος της επένδυσης.

Οριστικοποιούνται οι ζώνες για την μετεγκατάσταση ή και εγκατάσταση των επικίνδυνων και οχλουσών μονάδων, φυσικά με διαχείριση των αποβλήτων τους με τους προσφορότερους περιβαλλοντικούς όρους.

Για την εξυπηρέτηση της καθοριστικής σημασίας για την Κρήτη συμπληρωματικότητα του αγροτικού τομέα παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων του, επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτών, για τη δημιουργία, είτε συμπληρωματικών στους υφιστάμενους, είτε νέων υποδοχέων, εντός των οποίων προβλέπεται να οργανωθεί συνολικά η μεταποιητική δραστηριότητα.

Από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού προωθούνται ενέργειες και μέτρα, ώστε το σύνολο των υποδοχέων να μετασχηματιστεί σταδιακά σε Επιχειρηματικά Πάρκα τύπου Γ.

Ορίζονται ως περιοχές αναζήτησης υποδοχέων βιομηχανίας - βιοτεχνίας, για μονάδες μέσης και υψηλής οχλήσεως: (1) η περιοχή του Κορακιά - Φόδελε στα όρια των Π.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνου, σε συνδυασμό με την εκεί προτεινόμενη δημιουργία του νέου Ενεργειακού Κέντρου και (2) η περιοχή στο Πέρα Πλατάνι Δήμου Χανίων και (3) η ευρύτερη περιοχή του Αθερινόλακκου.

1. Ενέργεια

Μελλοντικά, και με την προοπτική των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, αναμένεται να αυξηθεί η ισχύς ΑΠΕ στην Κρήτη και να περιοριστεί η λειτουργία των Θερμικών Σταθμών. Ειδικότερα προβλέπεται εντός 15ετίας ο ΑΗΣ Ξυλοκαμάρας Χανίων και ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου να κλείσουν οριστικά.

Ο πιο πρόσφατα εγκατεστημένος ΑΗΣ στον Αθερινόλακκο Λασιθίου θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί εφόσον αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιεί και καύσιμο φυσικό αέριο με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και για τη σύνδεση και λειτουργία των προτεινόμενων ενεργειακών κόμβων της Νήσου αποτελεί η υλοποίηση των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων όσο και αναβαθμίσεις υπαρχουσών υποδομών.

Προϋπόθεση, επίσης, αποτελεί, η αναβάθμιση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, και η προώθηση νέων έργων γραμμών Υψηλής Τάσης και Υποσταθμών όπως αναφέρονται στη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ MH ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ».

Συνεπώς, ο ΑΗΣ στον Αθερινόλακκο εκσυγχρονίζεται περαιτέρω ώστε να καθίσταται συμβατός με τις μελλοντικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την διασφάλιση της απαιτούμενης γης και για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων του νέου Ενεργειακού Κέντρου στην Κορακιά, το οποίο προβλέπεται να περιλαμβάνει - εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (υγροποιημένου/συμπιεσμένου) ως κέντρο μεταφοράς αερίου και για τη διανομή του στην Κρήτη για κάλυψη τοπικών αναγκών, για την πιθανή υποστήριξη νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και για την τροφοδοσία πλοίων με φυσικό αέριο (bunkering),

- πρόβλεψη δυνατότητας κατασκευής νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής,
- εγκαταστάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου (υποσταθμοί, κ.λπ.) με την Ηπειρωτική Χώρα….."