Από 20-11 και για τριάντα ημέρες από ώρα 08:30 έως 16:30

Λόγω εργασιών που θα εκτελεστούν στην περιοχή του Βόρειου Λιμενοβραχίονα για την Επισκευή-Συμπλήρωση θωράκισης Προσήνεμου μόλου λιμένος Ηρακλείου τίθεται σε ισχύ, για λόγους ασφάλειας του κοινού, η με αριθμό 36/2017 απόφαση του Κ.Λ. Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία  από 20-11-2017 και για τριάντα (30) ημέρες από ώρα 08:30 έως 16:30, απαγορεύεται η είσοδος και κυκλοφορία ατόμων σε όλο το μήκος και πλάτος του Βόρειου Λιμενοβραχίονα του Λιμένα Ηρακλείου, εκτός Κυριακές και επίσημες αργίες.

Συγκεκριμένα, εφεξής πεζή κυκλοφορία στο Βόρειο Λιμενοβραχίονα είναι δυνατή μόνο κατά το υπόλοιπο της ημέρας και όσο διαρκεί αυτή, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και με αποκλειστική ευθύνη των περιπατητών.